Internship

     โครงการ Internship & Trainee Program เป็นโครงการที่เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่จบการศึกษาแล้ว ในระดับอุดมศึกษา ได้มีโอกาสไปฝึกงานในประเทศสหรัฐอเมริกาตามสาขาวิชาที่ตนได้ศึกษามา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานและได้ฝึกทักษะ ทางด้านภาษาอังกฤษพร้อมเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับโอกาสท่องเที่ยวต่อหลังจากจบโครงการ แล้วเป็นระยะเวลาอีก 30 วัน​ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าจ้างเป็นไปตามเงื่อนไงของแต่ละนายจ้างนั้นอย่างไรก็ตาม ผู้ฝึกงานจะได้รับเงินเหมือนกับชาวอเมริกันฝึกงาน / ฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่เดียวกัน ค่าตอบแทนจะต้องครอบคลุมที่อยู่อาศัยและค่าใช้จ่าย โดยจะได้ทำงานโดยประมาณ 30+ ชม ต่อสัปดาห์

Internship Programs

     เป็นโครงการสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย หรือผู้ที่จบการศึกษาแล้วไม่เกิน 1 ปี ในระดับอุดมศึกษา ได้มีโอกาสไปฝึกงานในประเทศสหรัฐอเมริกาตามสายอาชีพต่างๆ เป็นระยะเวลา 12 เดือน

Trainee Programs

     เป็นโครงการฝึกงานของผู้ที่จบการศึกษาตรงสาขา (กับตำแหน่งงาน) มาแล้วเกินกว่า 1 ปี และมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี หรือผู้ที่จบไม่ตรงสาขา แต่มีประสบการณ์ทำงานตรงสาขาอย่างน้อย 5 ปี

ประเภทงาน

 • Food and Beverage (งานร้านอาหาร)

 • Management, Media and Communication (งานด้านการบริหาร, ด้านสื่อโฆษณา และการติดต่อสื่อสาร)

 • Hospitality and Tourism (งานด้านการโรงแรม และการท่องเที่ยว)

 • Finance (งานด้านการเงิน) จะต้องมีคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ 5.0 ขึ้นไป

 • Marketing (งานด้านการตลาด)  จะต้องมีคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ 5.0 ขึ้นไป

 • Engineering (งานด้านวิศวะกรรม) จะต้องมีคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ 5.0 ขึ้นไป

 • Architecture, Mathematics, and Industrial occupation จะต้องมีคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ 5.0 ขึ้นไป

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. 20 ปี – 34 ปี

 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา Culinary Art, Food and Beverage Management, Hotel and Tourism Management, Hospitality Service, Food Industry Service, Hotel and Restaurant.

 3. กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชา Culinary Art, Food and Beverage Management, Hotel and Tourism Management, Hospitality Service, Food Industry Service, Hotel and Restaurant. (ในกรณีที่ใช้เป็นการฝึกงานในวิชาที่เรียน ขึ้นอยู่ระเบียบการที่ศึกษานั้นๆ)

 4. ในกรณีที่จบมาจากสาขาอื่นๆ ต้องจบมาแล้วไม่เกิน 5 ปี

 5. มีทรรศนคติที่ดีพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งเรื่องของการทำงานและประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ

 6. มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่ดี

 7. มีความพร้อมที่จะฝึกงานด้านการบริการ พร้อมที่จะปรับตัวเพื่อเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตและการทำงานร่วมกับ
  ชาวต่างชาติ มีความอดทนในการทำงานหนักและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง 

 8. มีสุขภาพแข็งแรง และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้
  สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทุกสาขา

 9. จบการศึกษาปริญญาตรีหรือ จบการศึกษาในระดับปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับที่มีประสบการณ์เท่า
  นั้น **ไม่สามารถข้ามสายงานประเภทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์การทำงานได้**

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. ใบสมัครจาก AEE

 2. Resume

 3. จดหมายแนะนำตัวในการสมัครงาน (Introduction Letter) หรือ วีดีโอแนะนำตนเองเป็นภาษาอังกฤษ

 4. สำเนาพาสปอร์ต

 5. ใบรับรองการผ่านงานถ้ามี

 6. เอกสารยืนยันการจบการศึกษาจากทางสถาบันศึกษา

 7. ได้ชำระค่ามัดจำกับ AEE

 8. ค่าเข้าร่วมโครงการ Program Fee (Maximum 12 month)

  • ระยะเวลา 6-12 เดือน = ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน

ค่าร่วมโครงการ

เริ่มต้นที่ 159,190 - 174,690 บาท (ระยะเวลา 3 – 12 เดือน)

 • Job Placement  6  – 12 Months (1 Job Offer after applicant accept the job.)

 • DS-2019, DS-7002 

 • Medical Insurance 

 • Program service help support (paperwork, visa document and support program information)

 • Sevis fee

 • Visa J-1

 • 24-hours Emergency support in USA. ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

หมายเหตุ :

     อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ , ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหาร, และค่าที่พักตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 

ขั้นตอนการทำงานของโครงการ

          การฝึกงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับผู้ว่าจ้างงาน โดยตัวแทนองค์กรแลกเปลี่ยนจะจัดเตรียมโครงการนี้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และ AEE จะเป็นตัวแทนในการประสานงานในการจัดหาตำแหน่งงาน ให้เหมาะสมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในทุกๆสายงาน

 • AEE จะทำการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ และจัดหางานที่เหมาะสมตรงตามคุณสมบัติผู้สมัคร

 • AEE จะจัดหาสถานที่ฝึกงานให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง สถานที่ฝึกงาน ประเภทงาน รวมทั้งระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนการการดำเนินงาน

 1. ส่งใบสมัคร พร้อมชำระเงินมัดจำ 5,000 บาท (non-refundable)

  • พร้อมแนบ Resume+ document background (Proof of University + certificate of experience)

 2. สำเนาพาสปอร์ต

 3. สัมภาษณ์กับองค์กรแลกเปลี่ยนฯ (Skype Interview) 

 4. ชำระค่าโครงการงวดที่ 2

 5. สัมภาษณ์กับนายจ้าง (Skype Interview) 

 6. ชำระเงินค่าโครงการที่เหลือ

 7. ดำเนินการขอวีซ่า

 8. ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

 9. เดินทาง

หมายเหตุ :

 • หากผู้สมัครท่านใดไม่ผ่านการสัมภาษณ์กับตัวแทนองค์กรแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศนั้นๆ การประสานงานอาจจะเกิดการล่าช้า เนื่องจาก ทางบริษัทฯจะต้องดาเนินการจัดหาตัวแทนองค์กรแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศให้กับผู้สมัครใหม่ หรือ อาจจะต้องรอระยะเวลาให้ผู้สมัครมีความพร้อมในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้มากขึ้น

 • การดำเนินการหากเป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขข้างต้นจะใช้ระยะเวลาในการดาเนินการโดยรวมประมาณ 8 – 12 สัปดาห์** บางกรณีอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนายจ้างในการตอบรับผู้สมัครและระยะเวลาในการเริ่มงานที่นายจ้างจะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขในวันเริ่มงานและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการทางาน ซึ่งทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เพื่อดำเนินการขั้นต่อไป

ใบสมัคร

     ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบ แล้วอัพโหลดกลับมา เราจะดำเนินการเช็คเอกสาร และ ติดต่อกลับ หรือ ส่งอีเมลมาที่ contact@aeethailand.com

Upload
คลิกเพื่ออัพโหลด

Opening Hours

Monday - Friday

9 AM - 5 PM

Contact Us

©2020 by AEE Abroad Exchange Education Co.,Ltd.

Find Us

AEE THAILAND

89/100 M.6, Srinakarin road, T.Bangmuangmai, Muang, Samutprakarn Thailand 10270