STUDENT EXCHANGE Program

2020/2021

          โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ  เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียน ที่มีอายุระหว่าง 15 -18 ปี   เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล เอกชน เป็นระยะเวลา 10 เดือน หรือ 1 ปีการศึกษา โดยพักอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ในประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น และ ประเทศจีน นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนทักษะภาษา ได้เรียนรู้วัฒนธรรมจากหลากหลายประเทศ และสัมผัสวัฒนธรรมอันแตกต่างจากเยาวชนนานาชาติในฐานะเยาวชนไทย โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ ในประเทศนั้นๆ ทำให้เยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการสมทบค่าใช้จ่ายบางส่วน เยาวชนจะได้วีซ่าแลกเปลี่ยน และอยู่ในความดูแลของผู้ประสานงานท้องถิ่น และครอบครัวอุปถัมภ์ตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทยและกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5

 2. เกิด 1 มี.ค. พ.ศ.44 ถึง 1 ส.ค. พ.ศ.47  (ผู้สมัครประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และจีน)

 3. เกิด 2 เม.ย. พ.ศ.44 ถึง 1 เม.ย. พ.ศ.47 (ผู้สมัครประเทศญี่ปุ่น)  

 4. มีสถานภาพเป็นนักเรียน ม.3  ม.4 หรือ ม.5

 5. มีเกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5 (มีเกรดวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2 )

 6. มีทัศนคติที่ดี และความประพฤติที่ดี สุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

 7. นักเรียนและครอบครัวจะต้องมีความเข้าใจโครงการเป็นอย่างดี ก่อนตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการ

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • สำเนาผลการเรียน 3 ปี (2 ปีย้อนหลัง และ ปีปัจจุบัน)

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 • ค่าสมัคร 200 บาท

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้  - 30 กันยายน 2562

ทุนการศึกษา

     เออีอี อะบรอด เอ็กซ์เชนจ์ เอ็ดดูเคชั่น มีความยินดีมอบทุนสมทบบางส่วน ให้กับนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้รายละเอียด และเงื่อนไขของผู้มีสิทธิรับทุน จะแจ้งให้ทราบภายหลังจากการประกาศผลการสอบเรียบร้อยแล้ว​

 1. ทุน  FIRST PRIZE 100,000 บาท จำนวน 1 ทุน

 2. ทุน  SECOND PRIZE 80,000 บาท จำนวน 1 ทุน

 3. ทุน  THIRD PRIZE สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน 5 ทุน ทุนละ $2,000 USD

 4. ทุน  STUDENT SILVER สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน 15 ทุน ทุนละ $ 1,000 USD

 5. ทุน  STUDENT RECOGNITION สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน 15 ทุน ทุนละ $ 500 USD

 6. ทุนสมทบปกติ สำหรับผู้สอบผ่านการคัดเลือก

     กำหนดการสอบ

กรุณาสอบถามทางโครงการฯ หรืออาจารย์ผู้ประสานงาน

     หมายเหตุ :

 1. ผู้สมัครสอบชิงทุน ลำดับที่ 1 – 6 ต้องมีเกรดเฉลี่ยแต่ละเทอม และเกรดวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00

 2. เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษาแต่ละประเภท ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการและองค์กรแลกเปลี่ยนของแต่ละประเทศ

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการ

 1. ได้รับการตอบรับเข้าเรียน 1 ปีการศึกษา ในโรงเรียนมัธยมของรัฐบาล หรือ โรงเรียนเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ​

 2. พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ที่ดูแลนักเรียน เสมือนหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว

 3. ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

 4. เข้าค่ายปฐมนิเทศที่ประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน ก่อนการเดินทาง

 5. จัดปฐมนิเทศ (Arrival Orientation) โดยองค์กรแลกเปลี่ยนในประเทศที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการ

 6. ผู้ประสานงานประจำท้องถิ่นคอยดูแล และให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาของโครงการ

 7. เจ้าหน้าที่ AEE ดูแลอย่างใกล้ชิด ให้คำปรึกษา และประสานงานให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาของโครงการ

 8. ประกาศนียบัตรจากองค์กรแลกเปลี่ยนต่างประเทศ และ AEE

 9. การปัจฉิมนิเทศ และแนะแนวศึกษาต่อ เมื่อนักเรียนเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว

Opening Hours

Monday - Friday

9 AM - 5 PM

Contact Us

©2020 by AEE Abroad Exchange Education Co.,Ltd.

Find Us

AEE THAILAND

89/100 M.6, Srinakarin road, T.Bangmuangmai, Muang, Samutprakarn Thailand 10270