Work & Travel

          โครงการ Work&Travel USA (ทำงานและท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา) เป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมโดยรัฐบาลอเมริกัน ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับวีซ่า J-1 ซึ่งเป็นวีซ่าที่ออกให้สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนเท่านั้น ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถทำงานในประเทศอเมริกาได้เป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 4 เดือน ภายหลังจากสิ้นสุดการทำงานนักศึกษาสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอมริกาได้อีก 30 วัน Work&Travel USA นอกจากจะเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนทำงานพร้อมได้รับเงินค่าตอบแทนจำนวนหนึ่งเพื่อใช้จ่ายระหว่างที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประสบการณ์ชีวิตในต่างแดนให้นักศึกษา ได้เรียนรู้การทำงานในสังคมชาวอเมริกัน ซึ่งยังประโยชน์ต่อนักศึกษาทั้งในด้านการใช้ชีวิต และการทำงานในอนาคตต่อไป

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 18 - 26 ปี

 2. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ปี 1 - 4 หรือ ระดับปริญญาโท

 3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.40   

 4. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษดี 

 5. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี 

 6. มีทัศนคติที่ดี ต้องการหาประสบการณ์ / แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ

 7. สามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในวัฒนธรรมที่แตกต่าง และมีความพร้อมที่จะทำงานหนักได้

ประเภทของงานและสถานที่ทำงาน

          ประเภทธุรกิจการบริการ โรงแรม-รีสอร์ท สวนสนุก การท่องเที่ยว ร้านอาหาร Fast Food จำหน่ายของที่ระลึก ร้านค้า ฯลฯ สำหรับค่าจ้างคิดเป็นรายชั่วโมงอยู่ที่ 7–10 เหรียญ สำหรับการเลือกสถานที่ทำงาน ผู้สมัครสามารถเลือกสถานที่ทำงานตามความสนใจ โดยต้องมีความสามารถ และคุณสมบัติที่นายจ้างระบุไว้ สำหรับที่พักทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการให้ อาจมีบางกรณีที่นายจ้างเป็นผู้ดำเนินการ

วิธีการสมัครและขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. กรอกใบ Pre-App พร้อมระบุวันนัดสอบ (พร้อมชำระค่าสอบ 400 บาท)

  • เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร

   1. สำเนาบัตรนักศึกษา และสำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนามาด้วย)    

   2. สำเนาใบแจ้งผลการเรียนล่าสุด (Transcript)    

   3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (สี) 

 2. สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (กรุณาโทรนัดสอบล่วงหน้า 2 วัน)​

  • ข้อเขียน ใช้เวลา 1.30 ชม.   

  • สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ ใช้เวลา 15 นาที (สอบสัมภาษณ์วันเดียวกับข้อเขียน)

  • เอกสารที่ต้องใช้สอบ + อุปกรณ์

   1. ใบเสร็จค่าสมัคร   

   2. ปากกา + น้ำยาลบคำผิด

 3. ประกาศผล 3-5 วัน (แจ้งทางอีเมล)​​​

 4. สมัครเข้าร่วมโครงการ กรอกใบสมัครตัวจริง เลือกตำแหน่ง-สถานที่ พร้อมชำระเงิน 5,000 บาท เป็นค่าดำเนินงานและจัดส่งเอกสาร (นักศึกษาภาคปกติ กำหนดวันยื่นใบสมัครไม่เกิน 1 เดือน นับจากประกาศผลการสอบ) ทางบริษัทฯ จะมีคู่มือการสมัคร วิธีการกรอกเอกสาร บันทึกข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการและรายละเอียดอื่นๆ ที่ผู้สมัครควรทราบ

 5. ขั้นตอนการส่งเอกสารมายังบริษัท (ไม่เกิน 2-3 อาทิตย์ หลังจากสมัครแล้ว) รายละเอียดจะอยู่ในคู่มือการสมัคร เอกสารทุกอย่างต้องเป็นตัวจริง จำนวน 1 ชุด ยกเว้นพาสปอร์ต ให้ส่งเป็นสำเนา

 6. หลังจากส่งเอกสารเข้ามาแล้ว ให้ผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนเงิน 64,000 บาท 

 7. หลังจากทางต่างประเทศยืนยันตำแหน่งงาน ทางบริษัทจะทำการแจ้งตารางการสัมภาษณ์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)

 8. นายจ้างสัมภาษณ์งาน (สัมภาษณ์ทาง Skype ผู้สมัครจะต้องแจ้ง Skype ID ให้กับบริษัทด้วย)

 9. หลังจากที่ผู้สมัคร ได้ผ่านการสัมภาษณ์จากนายจ้าง  สำหรับผลการสัมภาษณ์ทางบริษัทจะทำการแจ้งผลพร้อมกับยืนยันตำแหน่งและสถานที่ทำงานครั้งสุดท้ายสำหรับผู้สมัครที่ผ่านการสัมภาษณ์ 

 10. ต่างประเทศส่งใบสัญญาการจ้างงาน (Job Offer) พร้อมแจ้งรายละเอียดงาน และ DS 2019

 11. ขั้นตอนวีซ่า ชำระค่าวีซ่า+SEVIS Fee สัมภาษณ์ (สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ ทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด)

  • บริษัทจะจัดส่งเอกสารวีซ่าเพื่อให้ผู้สมัครกรอกเอกสารวีซ่า  (ขั้นตอนการกรอกเอกสารวีซ่าโปรดดูตัวอย่างและศึกษาจากคู่มือ)

  • บริษัทจะทำการจองวันสัมภาษณ์ ให้กับผู้สมัคร ในกรณีที่ผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงวันที่สัมภาษณ์ ต้องแจ้งทางบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อยสองอาทิตย์ก่อนวันสัมภาษณ์จริง

 12. ยื่น+สัมภาษณ์วีซ่ากับสถานฑูตอเมริกา 

 13. ผู้ที่สอบสัมภาษณ์ผ่านรายงานตัว สำหรับคนที่ไม่ผ่านวีซ่าและไม่ต้องการยื่นสัมภาษณ์ใหม่ สามารถขอทำเรื่องขอเงินคืน (Refund) ได้ภายใน 1-2 อาทิตย์ 

 14. จองตั๋วเครื่องบิน กรณีเดินทางเป็นกลุ่มใหญ่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจองตั๋วเครื่องบินให้ โดยไม่มีกรณียกเว้น

 15. ชำระค่าตั๋วเครื่องบิน + แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศ

 16. ปฐมนิเทศ (Pre-Departure Guide)

 17. เดินทาง

ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด

 1. ค่าสมัครสอบ 400 บาท

 2. ค่าดำเนินงาน 5,000 บาท  (Non-Refundable)

 3. ค่าธรรมเนียมโครงการจำนวน 69,000 บาท (ไม่รวมค่าวีซ่า $160+SEVIS Fee $35)

 4. ค่าเครื่องบิน โดยประมาณ 45,000 – 65,000 บาท ขึ้นอยู่กับสายการบินและรัฐที่ผู้สมัครไปทำงาน

 5. ค่ามัดจำบ้าน (ถ้ามี) นักศึกษาจะได้รับคืนก่อนเดินทางกลับ

Opening Hours

Monday - Friday

9 AM - 5 PM

Contact Us

©2020 by AEE Abroad Exchange Education Co.,Ltd.

Find Us

AEE THAILAND

89/100 M.6, Srinakarin road, T.Bangmuangmai, Muang, Samutprakarn Thailand 10270